Menu Zpět do eshopu

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě NOZE.CZ, jehož provozovatelem je společnost:     

ORS spol. s r.o.
Zbuzanská 960
161 00 Praha 6

Tel:  235 300 755
Fax: 235 300 211

e-mail:   info@noze.cz

IČ: 16949421      
DIČ: CZ16949421 

Společnost ORS spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3421.  

Níže uvedené podmínky a ustanovení vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti ORS spol. s r.o.  jako prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Kupujícím - spotřebitelem je každý člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu svého povolání ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku. Kupujícím - nikoli spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, výrobní nebo jiné obdobné činnosti, či při samostatném výkonu svého povolání, případně jedná jménem nebo na účet podnikatelem, a je tedy podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku, a dále též osoba, která není ani podnikatelem, ani spotřebitelem ve smyslu zákona.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Nabídka společnosti ORS spol. s r.o.

V naší nabídce jsou uvedeny seznamy produktů od firmy DICK, které pro Vás můžeme zajistit na základě Vaší závazné objednávky. To znamená, že jsou zde i položky, které nemáme na skladě a budeme je pro Vás objednávat. 

Ceny 

V nabídce jsou uvedeny ceny platné v době poslední aktualizace. V případě změny cen výrobcem nebo dovozcem Vám budeme účtovat ceny platné v době odeslání Vaší objednávky. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů spojených s balením a doručení zboží. 

Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny na internetových stránkách NOZE.CZ v sekci Vše o nákupu - Doprava a platba, a dále jsou zobrazeny v nákupním košíku před odesláním objednávky. Uvedené ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny NOZE.CZ jsou považovány za závazné. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Před odesláním objednávky má kupující možnost seznámit se s vyplněnými údaji v nákupním košíku a provést jejich opravu.
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračních formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. 

Prodej střelných zbraní bez živnostenského listu je možný pouze osobám starším 18 let a to při osobním odběru nebo zasláním notářsky ověřené objednávky s ověřením věku a souhlasem evidence osobních údajů pro případnou kontrolu státních orgánů.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení a převzetí zboží.

Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena při převzetí zboží.

Způsoby objednání

Zboží lze objednat následujícími způsoby:

Internetem: www.noze.cz

e-mailem: info@noze.cz       (s povinnými údaji z registračního formuláře)

Další objednávka

Pokud nám zašlete další objednávku a Vaše předchozí ještě nebyla vyřízena, Vaše objednávky spojíme a vyřídíme v jedné zásilce. Pokud chcete vyřídit každou objednávku samostatně, uveďte to jednoznačně při uskutečnění objednávky.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodejce

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, kdy se již zboží nevyrábí, nedodává nebo výrazným způsobem došlo ke změně ceny dodavatele.

Prodejce si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí jeho objednávky. Pokud je cena vyšší než je cena v objednávce, prodejce neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při telefonické objednávce je kupujícímu vždy sdělená platná cena pro danou objednávku.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu zákona, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat písemně na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@noze.cz. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího vrátí do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Na kupujícího, který není spotřebitelem, se tato úprava odstoupení od smlouvy nepoužije.

Ochrana osobních údajů

Společnost ORS  spol. s r.o. prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze pro potřebu společnosti ORS spol. s r.o.  a nebudou zveřejněny, poskytnuty jinému subjektu či zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů a bude s nimi nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”).

Podrobné informace a podmínky zpracování osobních údajů naleznete v sekci Osobní údaje zde.

Platební podmínky

Platby za zboží lze realizovat jedním z těchto způsobů:

 1. hotově při osobním odběru v sídle společnosti ORS spol. s r.o.  
 2. na dobírku poštovnímu doručovateli
 3. přepravní společnosti (prosím uveďte kontaktní telefon)
 4. bankovním převodem při osobním odběru i zaslání zboží

Ceny jsou smluvní.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem spol. ORS spol. s r.o.

Termín dodání

Pokud je objednané zboží skladem, odesíláme zásilku na adresu zákazníka obratem po přijetí objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, informujeme o této skutečnosti zákazníka elektronickou poštou včetně předpokládané lhůty dodání. O odeslání zásilky informujeme e-mailem, součástí je také informace o předpokládaném termínu doručení.

Nedoručené zásilky


Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. V případě požadovaného opakovaného doručení bude účtováno další poštovné.
Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup zákazníka na NOZE.CZ možný pouze formou osobního odběru a na jiné další objednávky na dobírku nebude brán zřetel.

Zákaznické slevy

Žádné slevy poskytované společností ORS spol. s r.o. nelze sčítat.

Na zboží v akci se neposkytují další slevy.

Vady zboží a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným či smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Záruku nelze uplatnit:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo nedodržení návodu k použití;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

V záruční lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
 • bezplatné odstranění vady opravou; 
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem společnosti ORS s.r.o., který je uveden na internetových stránkách NOZE.CZ v sekci Vše o nákupu - Reklamační řád, a právními předpisy České republiky v platném znění.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na balné a dopravné, nebylo-li prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky, jakož i reklamační řád a informace o platbě a dopravě, jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména jeho ust. § 2079 a násl., a předpisy souvisejícími.

Obchodní podmínky jsou zde ke stažení Obchodní podmínky

V Praze dne 25.5.2018

Na vašem soukromí nám záleží

Potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli lépe přizpůsobit webové stránky a usnadnit jejich používání. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce "Informace o cookies".